Street-Yogi: Virabhadrasana I
Foto: Hans-Hermann Hirschelmann

Street-Yogi: Virabhadrasana I