Street-Yogi: Adho Mukha Vrksasana Street-Yogi: Adho Mukha Vrksasana
2. Foto: Gudrun Borsdorff

Street-Yogi: Adho Mukha Vrksasana
On Top of the Rod