Street-Yogi: Parsvakonasana
Foto: Gudrun Borsdorff

Street-Yogi: Parsvakonasana