7 Jahre Dhanurasana
Foto: Gudrun Borsdorff

7 Jahre Dhanurasana