Vrksasana Vrksasana
Fotos: Sabine Fuchs

Vrksasana