Street-Yogi: Adho Mukha Vrksasana
Foto: Sabine Fuchs

Street-Yogi: Adho Mukha Vrksasana