Street-Yogi: Vrksasana Variation
Foto: Gudrun Borsdorff

Street-Yogi: Vrksasana Variation