Karfreitag Karfreitag
Fotos: Sabine Fuchs

Karfreitag
On Top of the Rod