Street-Yogis Street-Yogis
Foto: Gudrun Borsdorff

Street-Yogis
waiting to go out