Parsvakonasana

Parsvakonasana
2. Foto (10/2021): Sabine Fuchs

Parsvakonasana